Klinická osteológia – certifikovaná pracovná činnosť


Autoři: Payer Juraj;  Jackuliak Peter;  Killinger Zdenko
Působiště autorů: V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Vyšlo v časopise: Clinical Osteology 2020; 25(3): 135-136
Kategorie: Aktuality

Souhrn

 

 

Nariadením vlády č. 34/2018 Slovenskej republiky z 31. januára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, sa zaradila klinická osteológia medzi certifikované pracovné činnosti.

Od 1. januára 2020 je účinné opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. 9. 2010 č. 12422/2010-OL (Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2019 Z.z.), ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov. Ide aj o minimálny štandard pre certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti klinická osteológia.

Minimálny štandard pre certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti klinická osteológia

a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej prípravy

 1. Klinická osteológia je certifikovaná pracovná činnosť, ktorá sa zaoberá diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a liečbou osteoporózy a ostatných meta­bolických ochorení kostí.
 2. Certifikačná príprava trvá najmenej šesť mesiacov.
 3. Certifikačná príprava nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore endokrinológia, ortopédia, reumatológia alebo vnútorné lekárstvo.

b) Obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov

Teoretické poznatky

 1. normálna anatómia a patologická anatómia skeletu dospelých
 2. rincípy a postavenie duálnej RTG-absorpciometrie, kvantitatívnej CT-denzitometrie a ultrasonografickej diagnostiky v meraní kostnej denzity
 3. znalosť princípov kontroly kvality merania, vrátane najnižšej signifikantnej zmeny
 4. správna technika merania jednotlivých lokalít skeletu
 5. zásady správnej indikácie na denzitometrické a morfometrické vyšetrenie (bočný sken)
 6. klinická interpretácia získaných nálezov v jednotlivých oblastiach skeletu
 7. hodnotenie laboratórnych výsledkov a interpretácia laboratórnych výsledkov
  • 7.1.kalcio-fosfátového metabolizmu a kostného obratu, vitamínu D, parathormónu
  • 7.2.výsledkov v diferenciálnej diagnostike sekundárnej osteoporózy
  • 7.3.výsledkov v diferenciálnej diagnostike iných metabolických ochorení skeletu
 8. liečba osteoporózy
 9. diferenciálna diagnostika sekundárnej osteoporózy a iných metabolických ochorení skeletu
 10. hodnotenie RTG-snímok osteoporotických fraktúr a iných patologických stavov spojených s nízkou kostnou denzitou
 11. yhodnotenie duálnej RTG-absorpciometrie
  • 11.1.u predmenopauzálnych žien a postmenopauzálnych žien, detí a u mužov
  • 11.2.v oblasti predo-zadnej projekcie chrbtice a proximálneho femuru
  • 11.3. v oblasti predlaktia
  • 11.4. celotelovej
  • 11.5.v oblasti okolo osteosyntézy alebo totálnej endo­protézy femuru
  • 11.6. bočného morfometrického skenu chrbtice

Praktické poznatky

Minimálny počet zdravotných výkonov

Odborná zdravotnícka prax sa uskutočňuje najmenej 5 mesiacov v špecializovanej ambulancii v odbore endo­krinológia, ortopédia, reumatológia alebo vnútorné lekárstvo, zameranej na klinickú osteológiu vrátane vyhodnocovania výsledkov merania kostnej denzity a 3 týždne v osteocentre. Teoretická príprava vo vzdelávacej ustanovizni v trvaní 1 týždeň.“

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podáva žiadosť na akreditáciu uvedenej certifikovanej pracovnej činnosti. Výučba bude prebiehať okrem Osteo­centra v Bratislave aj na výučbových pracoviskách v NÚRCH Piešťany, NEDÚ Ľubochňa, Osteocentrum Košice-Šaca.


Štítky
Biochemie Dětská gynekologie Dětská radiologie Dětská revmatologie Endokrinologie Gynekologie a porodnictví Interní lékařství Ortopedie Praktické lékařství pro dospělé Radiodiagnostika Rehabilitační a fyzikální medicína Revmatologie Traumatologie Osteologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se