Clinical Osteology - Informace o časopisu

Informace o časopise - CZ

Clinical Osteology je časopis, který vydávají společně česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně, slovenská Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti, a vydavatelství Facta Medica, s.r.o.

Časopis se zaměřuje v interdisciplinárním kontextu na problematiku patologie metabolizmu kostí, na problematiku metabolických onemocnění zasahujících do metabolizmu kostí, na problematiku diagnostiky, diferenciální diagnostiky a léčby těchto onemocnění, zejména osteoporózy, a v neposlední řadě také na prevenci těchto onemocnění. Časopis je koncipován jako otevřené odborné diskusní fórum a informační zdroj pro postgraduální vzdělávání především pro osteology, ale také pro ambulantní internisty a praktické lékaře.

Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Všechny články jsou anonymně recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Členové redakční rady nejsou zaměstnanci vydavatele.

Časopis je indexován v databázích SCOPUS | Bibliographia medica Čechoslovaca | Bibliographia Medica Slovaca | Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Periodicita: Vychádza 4-krát ročne

Registrační značka MK ČR E 23348

ISSN 2571-1326 (print)

ISSN 2571-1334 (on-line)

Zkratka pro citaci Clin Osteol

Časopis Clinical Osteology je kontinuálním pokračovaním časopisu Osteologický bulletin vydávaného tiskem spoločností Trios, s.r.o., pod ISSN 1211-3778 (print) od roku 1996 do roku 2017.

Vydavatelé:

Facta Medica, s.r.o.,

Srbská 2186/19,612 00 Brno, Česká republika

IČO 28298110

Tel.: +420 737 985 593 nebo +420 737 287 512

E-mail: fama@fa-ma.cz;

www.fa-ma.cz

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně

www.smos.cz

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti

www.osteoporoza.sk/lekari/somok


Informácie o časopisu - SK

Clinical Osteology je časopis, ktorý vydávajú spoločne slovenská Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti, česká Společnost pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně a vydavateľstvo Facta Medica, s.r.o.

Časopis sa zameriava v interdisciplinárnom kontexte na problematiku patológie metabolizmu kostí, na problematiku metabolických ochorení zasahujúcich do metabolizmu kostí, na problematiku diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby týchto ochorení, najmä osteoporózy, a v neposlednom radu aj prevencie týchto ochorení. Časopis je koncipovaný ako otvorené odborné diskusné fórum a informačný zdroj pre postgraduálne vzdelávanie, predovšetkým pre osteológov, ale aj ambulantných internistov a praktických lekárov.

Publikačnými jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina. Všetky uverejnené články sú anonymne recenzované dvomi nezávislými recenzentmi. Členovia redakčnej rady nie sú zamestnancami vydavateľa.

Časopis je indexovaný v databázach SCOPUS | Bibliographia medica Čechoslovaca | Bibliographia Medica Slovaca | Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Periodicita: Vychádza 4-krát ročne

Registračná značka MK ČR E 23348

ISSN 2571-1326 (print)

ISSN 2571-1334 (on-line)

Skratka pre citáciu Clin Osteol

Časopis Clinical Osteology je kontinuálnym pokračovaním časopisu Osteologický bulletin vydávaného tlačou spoločnosťou Trios, s.r.o., pod ISSN 1211-3778 (print) od roku 1996 do roku 2017.

Vydavatelia:

Facta Medica, s.r.o.,

Srbská 2186/19,612 00 Brno, Česká republika

IČO 28298110

Tel.: +420 737 985 593 nebo +420 737 287 512

E-mail: fama@fa-ma.cz

www.fa-ma.cz

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu České lékařské společnosti J. E. Purkyně

www.smos.cz

Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenskej lekárskej spoločnosti

www.osteoporoza.sk/lekari/somok

Redakční rada

Redakční rada - CZ

Vedoucí odborný redaktor (předseda redakční rady) | Vedúci odborný redaktor (predseda redakčnej rady)

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP (V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava, Slovensko)

Zástupce vedoucího redaktora | Zástupca vedúceho redaktora

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. (Osteocentrum Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové, Česká republika)

Užší redakční rada | Užšia redakčná rada

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. (V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava, Slovensko)

MUDr. Jan Rosa (Affidea Praha s.r.o., Praha, Česká republika)

Členové redakční rady

 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (Olomouc, Česká republika)
 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH (Bratislava, Slovensko)
 • MUDr. Petr Kasalický, CSc. (Praha, Česká republika)
 • prof. Tomaz Kocjan, MD, PhD. (Ljubljana, Slovinsko)
 • MUDr. Martin Kužma, PhD. (Bratislava, Slovensko)
 • prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (Bratislava, Slovensko)
 • prof. Peter Lakatos, MD, PhD. (Budapest, Maďarsko)
 • prof. Roman S. Lorencz, MD, PhD. (Warszawa, Polsko)
 • MUDr. Pavol Masaryk, CSc. (Piešťany, Slovensko)
 • MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
 • prof. Heinrich Resch, MD (Wien, Rakousko)
 • MUDr. Soňa Tomková, PhD. (Košice, Slovensko)
 • MUDr. Peter Vaňuga, PhD. (Ľubochňa, Slovensko)
 • doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
 • doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. (Praha, Česká republika)

Redakčná rada - SK

Vedúci odborný redaktor (predseda redakčnej rady) | Vedoucí odborný redaktor (předseda redakční rady)

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP (V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava, Slovensko)

Zástupca vedúceho redaktora | Zástupce vedoucího redaktora

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. (Osteocentrum Ústavu klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové, Česká republika)

Užšia redakčná rada | Užší redakční rada

doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. (V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a UN Bratislava, Slovensko)

MUDr. Jan Rosa (Affidea Praha s.r.o., Česká republika)

Členovia redakčnej rady

 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (Olomouc, Česká republika)
 • doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH (Bratislava, Slovensko)
 • MUDr. Petr Kasalický, CSc. (Praha, Česká republika)
 • prof. Tomaz Kocjan, MD, PhD. (Ljubljana, Slovinsko)
 • MUDr. Martin Kužma, PhD. (Bratislava, Slovensko)
 • prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (Bratislava, Slovensko)
 • prof. Peter Lakatos, MD, PhD. (Budapest, Maďarsko)
 • prof. Roman S. Lorencz, MD, PhD. (Warszawa, Polsko)
 • MUDr. Pavol Masaryk, CSc. (Piešťany, Slovensko)
 • MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
 • prof. Heinrich Resch, MD (Wien, Rakousko)
 • MUDr. Soňa Tomková, PhD. (Košice, Slovensko)
 • MUDr. Peter Vaňuga, PhD. (Ľubochňa, Slovensko)
 • doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. (Plzeň, Česká republika)
 • doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. (Praha, Česká republika)

Editorial Board

Editor-in-Chief (Editor Board Chairman)

Juraj Payer, MD, PhD, MPH, FRCP, Prof. (Faculty of Medicine, Comenius University Bratislava, Slovakia)

Deputy Editor-in-Chief

Vladimír Palička, MD, CSc, dr.h.c., Prof. (Faculty of Medicine, Hradec Králové, Charles University, Czech Republic)

Executive Editorial Board

Zdenko Killinger, MD, PhD, Assoc. Prof. (Faculty of Medicine, Comenius University Bratislava, Slovakia)

Jan Rosa, MD (Affidea Praha Ltd, Prague, Czech Republic)

Members of the Editorial Board

 • Pavel Horák, MD, CSc, Prof. (Olomouc, Czech Republic)
 • Peter Jackuliak, MD, PhD, MPH, Assoc. Prof. (Bratislava, Slovakia)
 • Petr Kasalický, MD, CSc (Prague, Czech Republic)
 • Tomaz Kocjan, MD, PhD, Prof. (Ljubljana, Slovenia)
 • Martin Kužma, MD, PhD (Bratislava, Slovakia)
 • Ján Kyselovič, PharmDr, CSc, Prof. (Bratislava, Slovakia)
 • Peter Lakatos, MD, PhD, Prof. (Budapest, Hungary)
 • Roman S. Lorencz, MD, PhD, Prof. (Warszaw, Poland)
 • Pavol Masaryk, MD, CSc (Piešťany, Slovakia)
 • Richard Pikner, MD, PhD (Pilsen, Czech Republic)
 • Heinrich Resch, MD, Prof. (Vienna, Austria)
 • Soňa Tomková, MD, PhD (Košice, Slovakia)
 • Peter Vaňuga, MD, PhD (Ľubochňa, Slovakia)
 • Václav Vyskočil, MD, PhD, Assoc. Prof. (Pilsen, Czech Republic)
 • Vít Zikán, MD, PhD., Assoc. Prof. (Prague, Czech Republic)

Předplatné

předplatné | predplatné

Markéta Fryčarová

tel. +420 737 661 977

fama-redakce@fa-ma.cz

Předplatné CZ

Předplatné časopisu Clinical Osteology činí 400 Kč/16 EUR na rok včetně balného a poštovného.

Časopis objednávejte mailem na adrese fama-redakce@fa-ma.cz.

Předplatné plaťte na základě zaslané zálohové faktury na účet č. 2112259462/2700 vedený u UniCredit Bank, pozor - variabilní symbol na zálohové faktuře funguje jako identifikátor platby!

Předplatitelé ze Slovenské republiky a z ostatního zahraničí mohou využít platby převodem na slovenský účet (v EUR): Československá obchodná banka, Bratislava; č. ú. 4015595471/kód banky 7500.

Plná on-line verze je přístupná bezplatně (po registraci).

Členové SMOS a SOMOK dostávají časopis v rámci členského příspěvku.


Predplatné SK

Predplatné časopisu Clinical Osteology je 16 EUR na rok vrátane balného a poštovného.

Časopis objednávajte emailom na adrese fama-redakce@fa-ma.cz

Predplatné plaťte na základe zálohovej faktúry na účet č. 2112259462/2700 vedený u UniCredit Bank, pozor – variabilný symbol na zálohovej faktúre funguje ako identifikátor platby!

Predplatitelia zo Slovenskej republiky a z ostatného zahraničia môžu využíť platby prevodom na slovenský účet (v EUR): Československá obchodná banka, Bratislava; č. ú. 4015595471/kód banky 7500.

Plná on-line verzia je prístupná bezplatne (po registracii).

Členovia SMOS a SOMOK dostávajú časopis v rámci členského príspevku.

Pokyny pro autory

Jak publikovat v časopise Clinical Osteology a jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy

1. Poskytnutí rukopisu redakci – „rukopis“ včetně (obrazových) příloh (viz bod 13n) zaslat v elektronické podobě na e-mailovou adresu odpovědné redaktora dr. Borise Skalky <boris.skalka@fa-ma.cz>; k rukopisu připojit prohlášení o původnosti práce i příloh (v případě přejímání příloh z jiné publikace poslat svolení držitele copyright) a prohlášení, že práce nebyla doposud publikována ani souběžně nabídnuta k publikaci v jiném periodiku

2. Publikační jazyk – čeština, slovenština a angličtina

3. Citační zkratka časopisu – Clin Osteol

4. Technické specifikace „rukopisu“ – text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word (doc nebo docx; v operačním systému Windows), užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze písmo tučné, kurzivní nebo podtržené; přílohy (tabulky, obrázky, grafy a schémata) a jejich pojmenování dodat v samostatných souborech, resp. souboru (viz bod 13n )

5. Rozsah příspěvků (včetně literatury) – zde je uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer):

 • původní práce – rozsah textu 19 až 23 normostran (to je 34 200 až max. 41 400 znaků včetně mezer)
 • přehledný referát/kazuistika – rozsah textu 7 až 12 normostran (to je 12 600 až max. 21 600 znaků včetně mezer)
 • editorial – rozsah textu 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)
 • ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze ap) – max. 4,6 normostran (to je max. 8 300 znaků včetně mezer)

6. Název příspěvku – musí byť výstižný a stručný (max. 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny

7. Údaje o autorech – u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení a název pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení ap, webová stránka pracoviště), u korespondujícího autora uvést i tituly, vědecké a pedagogické hodnosti a e-mailovou adresu (i telefonní číslo jako kontakt pro redakci, nejlépe GSM)

8. Abstrakt (tj. résumé/souhrn článku) – obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer

 • původní práce – min. 1 000 až max. 2 000 znaků včetně mezer, strukturovaný
 • přehledový referát/kazuistika – min. 800 až max. 1 200 znaků

9. Klíčová slova – v češtině nebo ve slovenštině a v angličtině řazená abecedně

10. Užití zkratek – v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring)

11. Literatura – max. 30 citací, především recentních (za posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru; jednotlivé položky citované literatury číslovat a seřadit v takovém sledu, v jakém jsou v textu citovány; odkaz na citovanou literaturu v textu umístit na příslušném místě a vyznačit jej číslicí v hranaté závorce bez mezer mezi interpunkční čárkou a číslicí takto [1,3,11-13]

12. Způsob citace literatury:

 • Periodická publikace

Struktura citace:

Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník (číslo, případně Suppl): stránkový rozsah

Příklad:

Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.

 • Neperiodická publikace

Struktura citace:

Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení Iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Příjmení Iniciála křestního jména editora/rů a do závorky (ed/eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Na-kladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.

Příklad:

Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457.

Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelové uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.

 • Elektronicky dostupná publikace

Příklad:

Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. [cit. 2017–01–17]. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.

13. Přílohy obecně (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky a snímky, přístrojové záznamy) – nevkládat do (textu) editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1); jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 “, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře; popisky v neautorských cizojazyčných přílohách přeložit do češtiny; názvy příloh dodat s příslušným označením, například „Obr. 1. Endoskopicky implantovatelný duodenojejunální rukáv“ ap v samostatném souboru v MS Office Word (viz bod 4)

14. Tabulky – nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, hřebíky čísla ap)

15. Grafy – nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint), grafy v jiných formátech nelze tisknout a musí se znovu vytvářet!

16. Schémata – nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu otevřeného PDF v tiskovém rozlišení, viz níže

17. Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby – nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 885 × 826 pixelů (tiskový rozměr 7,5 × 7 cm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 14 × 7 cm (2 sloupce) musí mít rozměr 1650 × 826 pixelů)

Kontakty na redakci časopisu

redakce

Facta Medica, s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

e-mail | telefon

fama@fa-ma.cz | +420 737 985 593

odpovědný redaktor

dr. Boris Skalka

e-mail | telefon

boris.skalka@fa-ma.cz | +420 737 985 593


Ako požiadať o publikovanie článkov v časopise Clinical Osteology a aký je redakčný postup

Príspevky zasielajte na emailovú adresu fama@fa-ma.cz nebo boris.skalka@fa-ma.cz nebo eliska.skalkova@fa-ma.cz. K príspevku a žiadosti o uverejnení pripojte podpísaný sken prehlásenia (formulár Vám bude zaslaný, po doručení Vášho „rukopisu“) o pôvodnosti Vášho príspevku aj použitých príloh (tabuliek, grafov, schém, fotografií a obrázkov). Súčasťou tohto prehlásenia je aj súhlas s použitím dát z príspevku pre neziskový vzdelávací projekt českých a slovenských lekárskych fakúlt – portál MEFANET. Ak použijete prílohy prevzaté z iných publikácií, je treba doložiť súhlas autora a vydavateľa. Keď použijete len niektoré dáta alebo len adaptujete časť, je treba uviesť presnú citáciu zdroje.

Vydavateľ Váš príspevok postúpi hlavnému redaktorovi k posúdení a prijatí alebo odmietnutí. O stanovisku odborné redakcie bude vydavateľ emailom informovať hlavného autora (autor uvedený ako prvý) najneskôr do 2 mesiacov od doručení príspevku.

Prijatý príspevok bude lektorovaný a prípadné návrhy lektorov na úpravu pošle vydavateľ hlavnému autorovi emailom.

Po redakčnom a grafickom spracovaní pošle vydavateľ hlavnému autorovi príspevok k autorskému prehliadnutí vo formátu PDF (Adobe Acrobat). Autor svoje pripomienky urobí v tomto programu systémom opráv alebo urobí opravy do vytlačeného textu a tento s opravami oskenuje a pošle vydavateľovi alebo opravy s ich presnou lokalizáciou v textu vpíše do textového súboru formátu DOC/DOCX (MSOffice) alebo TXT/OTD (Windows XP a vyšší). Termín pre vrátenie korektúry je 1 týždeň od odoslania z redakcie vydavateľa.

Časopis bude citovaný skratkou Clin Osteol.

Ako pripraviť „manuskript“ a ilustračné prílohy

 1. Technické špecifikácie ‒ text (prípadne aj tabuľky) dodať v elektronickej podobe v samostatnom súbore v editoru MSOffice Word, užívať len písmo Times New Roman a len o veľkosti 12 bodov; prílohy (viď bod 8) každú dodať v samostatnom (zdrojovom) súbore, najmä snímky a prístrojové záznamy nevkladať do formátu DOC, najlepšie ani do formátu PPS (Power Point). Súbory pomenovať menom prvého autora a výstižným skráteným názvu, nikdy nepoužívať diakritiku (čiarky, mäkčene, vokáne a pod) a namiesto medzier užívať len podčiarkovníky.

 2. Príspevok – celkový rozsah 5 až 10 tlačových strán (čo je 20 700 až 41 400 znakov vrátane medzier)

 3. Názov príspevku musí byť výstižný a stručný (maximálne 60 znakov vrátane medzier) a musí byť preložený do angličtiny.

 4. Mená autorov – u všetkých autorov uviesť krstné meno a priezvisko, ich tituly, vedecké aj pedagogické hodnosti a pracoviska (u hlavného/prvého/korešpondujúceho autora presná adresa vrátane e-mailovej adresy a telefónu, najlepšie aj GSM).

 5. Abstrakt (t.j. obsah článku) – v rozsahu do 1 000 znakov vrátane medzier vrátanie jeho prekladu do angličtiny.

 6. Kľúčové slová – v slovenčine a angličtine zoradené abecedne.

 7. Literatúra – cca 20 citácií, podľa možností z posledných 5 rokov, podľa nasledovného vzoru. Citovaná literatúra je číslovaná a zoradená v tom istom sledu, v akom je v textu citovaná. Odkaz na citovanú literatúru sa v textu robí na príslušnom mieste citácie číslom v hranatej zátvorke, napríklad [1] alebo [2,4].

Spôsob citácie:

Periodická publikácia
Autor(i) príspevku (max. 3, potom et al, len priezvisko a iniciála krstného mena). Názov článku. Medzinárodná skratka časopisu rok; ročník, (číslo, prípadne Suppl): stránkový rozsah.

Príklad:

Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317

Neperiodická publikácia
Autori monografie (max. 3, potom et al, len priezvisko a iniciála krstného mena). Názov (monografie alebo kapitoly). (Editor. Názov celej monografie). (Poradie vydania ak nie prvé). Nakladateľstvo: miesto vydania, rok.

Príklad:

Pelikánová T, Bartoš V. Praktická diabetologie. 4. rozšířené vydání. Maxdorf Jessenius: Praha 2010.

Anděl M. Diabetes mellitus. In: Klener P (ed). Vnitřní lékařství. Galén: Praha 2006: 725-741.

 1. Prílohy obecne (tabuľky, grafy, schémy, čiernobiele alebo farebné obrázky a snímky) texte citovať odkaz na prílohu v okrúhlej zátvorke, napríklad (tab. 1) alebo (graf 1) alebo (schéma 1) alebo (obr. 1). Názvy a popísanie príloh je treba dodať u jednotlivých súborov alebo súhrne v samostatnom súbore vo formáte DOC.

 2. Tabuľky – nutné vytvoriť v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvorenia tabuliek.

 3. Grafy – nutné vytvoriť v MS Office Excel (je možné poslať aj grafy už vložené do MS Office PowerPoint)

 4. Schémy – nutné vytvoriť v niektorom grafickom editore alebo poslať obrázok schémy vo formátu JPG, JPEG, TIF, v najhoršom vo formátu PDF

 5. Fotografie, prístrojové záznamy a perokresby – nutné dodať vo formátu JPG, JPEG, TIF v rozlíšení pre tlač (minimálne 300 dpi, t.j. napr. obrázok o tlačovom rozmeru 14 × 6 cm musí mať rozlíšenie 1650 × 720 pixelov, obrázok o rozmeru 6 × 7 rozlíšenie 708 × 826 pixelov).

Kontakty na redakciu časopisu

redakcia

Facta Medica, s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

e-mail | telefon

fama@fa-ma.cz | +420 737 985 593

odpovedný redaktor

dr. Boris Skalka

e-mail | telefon

boris.skalka@fa-ma.cz | +420 737 985 593

Aktualizováno 14. 1. 2019

Kontakt

Kontakt

Facta Medica, s.r.o.
redakce časopisu Clinical Osteology
Jana Babáka 2733/1111
612 00 Brno
fama@fa-ma.cz

fakturační adresa | fakturačná adresa:
Facta Medica, s.r.o.
Srbská 2186/19
612 00 Brno

IČ: 28298110
DIČ: CZ28298110

PhDr. Boris Skalka
tel. +420 737 985 593
boris.skalka@fa-ma.cz

PhDr. Eliška Skalková
tel. +420 737 287 512
eliska.skalkova@fa-ma.cz

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se